Dakwah Kontemporari Islam Rentas Sempadan: Potensi Jalinan Antara Sabah dan Kalimantan

  • Issraq Ramli UMS (Timb. Dekan Akademik & Antarabangsa, Fakulti Pengajian Islam)
Keywords: Dakwah digital, Agama Islam, Pendidikan Islam, Pendakwah, Jabatan Agama, Kementerian Agama

Abstract

Islam wujud berteraskan holistik dan syumul tanpa ada batasan agama, bangsa, negara. Peluang dakwah tidak mengenal masa dan tempat. Perlu dilaksanakan di setiap peringkat. Dalam dunia infrastruktur semakin baik, ditambah dengan teknologi digital konsep dakwah lebih meluas dan komprehensif. Pemindahan ibukota Indonesia Ke Kalimantan menjadi suatu peluang kepada Sabah, Malaysia dan Kalimantan, Indonesia untuk bekerjsama dalam setiap aspek dakwah dengan berteraskan rumpun yang sama dari sudut bahasa, berakidahkan ahlisunnah yang sama dengan mazhab Syafii sebagai panduan utama asas syariat Islam. Peluang seperti ini boleh dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan potensi dakwah dari aspek pentadbiran, pendidikan. Sosiobudaya dan lain-lain. Diharapkan lahirnya ibukota baru dan kemudahan infrastruktur baik akan menjadikan perkembangan dakwah di Kalimatan dan Sabah, Malaysia  terus berkembang pada masa akan datang.

References

Ahmad Zaki Abdul Latiff. 2006. Transformasi Gerakan Islam dan Dakwah Timur Tengah dan di Malaysia. Shah Alam: UPENA.
Atikullah Hj Abdullah (2010) Konsep Dan Ciri-ciri Fqh Lestari: Ke Arah Mengarusperdanakan Fiqh Dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Syariah, Jil. 18, Bil. 3 (2010) 507-526.
Anidah Abd Ghani (2007) Kedudukan Mazhab Syafi`I Dalam Ibadat Di Malaysia. Jurnal Fiqh: No. 4 (2007) 185-196. Universiti Malaya: Kuala Lumpur.
Fauziah Nasution (2021) Peran Majelis Taklim Dalam Menjembatani Dakwah Indonesia-Malaysia; Analisis Jalinan Intelektual Ustaz-Jamaah. Makalah Seminar Internasional “Menjembatani Dakwah Indonesia-Malaysia” FDIK IAIN Padangsidimpuan.
Ghazali Sulaiman (2007) Media Komunikasi Islam. S.Salahudin Suyurno, Huzaimah Hj Ismail & Aini Faezah Ramlan (pnyt). Shah Alam: UITM.
Harrison, B. (1964) South-East Asia A Short History. London: Macmillan & Co Ltd.
Izwah Saudi. 2010. Penerimaan Remaja Terhadap Unsur-Unsur Dakwah Dalam Drama Di TV1. Tesis Sarjana, Jabatan Dakwah Dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Mokhtarishah Bin Mohamed Mokhtar, Hasmadi Bin Hj. Hassan (2021) Penggunaan Media Sosial Sebagai Medium Dakwah Islam Dalam Kalangan Penduduk Kampung Beserah, Kuantan, P ahang.
http://journal.ump.edu.my/ijhtc International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC) Copyright © Universiti Malaysia Pahang Press ISSN: 2289-7216 (PRINT), e-ISSN: 2600-8815 (ONLINE) IJHTC Issue 11, Vol 1 July 2021. pp 90-107
Mohd. Muhiden Abd. Rahman (2008) Kedatangan Islam Ke Nusantara Dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Ilmu. Islam Futura, Vol. VII, No.2. Center for Research and Community Service (LP2M) in cooperation with the Postgraduate Program of UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
Noraien Mansor & Normaliza Abd Rahim. (2017). Written Discourse In Digital Audio Folklore. Man In India. 97(2): 491-499.
Rahimin Affandi Abdul Rahim (2008) Pendekatan Malaysia Dan Indonesia Dalam Menangani Perkembangan Aliran Pemikiran Islam: Satu Analisis Perbandingan. Journal Of Southeast Asia, Vol:3, Universiti Malaya: Kuala Lumpur

Rohani Hj. Ab Ghani & Zulhilmi Paidi (2010) Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun. Proceedings Seminar on Nasional Resilience (SNAR 2010) Universiti Utara Malaysia , Sintok.
Zikmal Fuad (2015) Pendekatan Bahasa Dalam Dakwah:Satu Kajian Dari Perspektif Al-Quran. e-jurnal Penyelidikan dan Inovasi Jilid ii, Isu II (september 2015) 14-25 e-issn 2289-7909.
Zulkiple Abd Ghani (2021) Ekosistem Dakwah Digital: Cabaran Masa Depan Dunia
Dakwah. Kertas Prosiding Simposium Dunia Dakwag Digital 2021.
Published
2023-06-26