Vol. 10 No. 2 (2021): Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan